Parkimine
Parkida saab tasuta kas kaubanduskeskuse ees asuvas avatud parklas või kaubanduskeskuse teisel korrusel paiknevas katuseparklas. Kokku ootab külastajaid üle 1250 parklakoha.
 

Parkimise tingimused:

  • Sõiduki parklasse sisenemisel loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks leping, mille kohaselt kohustub sõidukijuht kasutama parklat käesolevates parkimistingimustes ettenähtud tingimustel.
  • Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud liikluskorraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja/või parklaoperaatori juhistele. KEELATUD on peatuda või parkida kohtades, mis on tähistatud vastavate vahenditega. Parklas tohivad parkida ainult registreeritud sõidukid.
  • Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.
  • Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on parklaoperaatoril õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahv summas 35 €.
  • Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.
  • Teavet parkimistingimuste, parkimistasude, leppetrahvide ja muude tasude, teisaldamise tariifide ning sõiduki teisaldamise koha ja hoiul olevate sõidukite kohta saab telefonil 673 5000.
  • Õppesõit parklas ei ole lubatud.